Khai báo Y tế

Cập nhật tình hình khai báo Y tế của Trường và Phòng khám

BIỂU ĐỒ KHAI BÁO Y TẾ ONLINE (Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

KHAI BÁO Y TẾ ONLINE TRONG NGÀY

Báo cáo F1

Báo cáo F2

Báo cáo F3

Tổng hợp các công cụ liên quan đến khảo sát y tế

Xuất báo cáo xác nhận

http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/khaibaoyte/mssv.php

Trang khảo sát y tế http://khaibaoyte.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/

Trang kết quả khảo sát

Những trường hợp có triệu chứng 

http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/khaibaoyte/search.php

http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/khaibaoyte/report.php

Theo dõi khai báo y tế của nhân viên

http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/baocao/khaibaoyte_nhanvien.php

Tìm tờ khai theo mã số sinh viên

http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/khaibaoyte/result_rep.php

Để bổ sung tính năng phát hiện sớm các trường hợp tự khai báo F1,F2,F3. Thay mặt nhóm phát triển ứng dụng khai báo y tế online tiếp tục bổ sung tính năng lọc theo phân loại nguy cơ (tự người khai báo phân loại), cụ thể:

Tra thông tin có mssv

http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/khaibaoyte/views.php?timereq=&mssv=

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN
Nguy cơ F1: http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/khaibaoyte/nv_F1.php
Nguy cơ F2: http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/khaibaoyte/nv_F2.php
Nguy cơ F3: http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/khaibaoyte/nv_F3.php
ĐỐI VỚI SINH VIÊN – HỌC VIÊN
Nguy cơ F1:http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/khaibaoyte/hvsvF1.php
Nguy cơ F2: http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/khaibaoyte/hvsvF2.php
Nguy cơ F3:http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/khaibaoyte/hvsvF3.php

Tìm tờ khai theo điều kiện lọc

http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/khaibaoyte/views.php?


Hướng dẫn sử dụng công cụ xuất báo cáo
video: http://noibo.phongkhamdaihocypnt.edu.vn/khaibaoyte/khaibaoyte.mp4